DIALux 4.10.3000

DIALux 4.10.3000

DIAL GmbH - Freeware - ra khỏi 5 phiếu
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar
A free of charge lighting design software application for calculation and visualisation. The program is provided by the Deutsches Institut für Angewandte Lichttechnik (DIAL - German Institute of Applied Lighting Technology). The DIALux software gives a quick and easy quantitative analysis of a design and includes simple 3D and rendering functions.

Tổng quan

DIALux là một Freeware phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi DIAL GmbH.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.042 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của DIALux là 4.10.3000, phát hành vào ngày 19/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

DIALux đã yêu cầu một trong Windows XP/2000 Pro/Vista/7/8 hệ điều hành để chạy trên máy tính, nó sẽ được cài đặt trên.

Người sử dụng của DIALux đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.

Viết nhận xét cho DIALux!

Videos

Scrobbles [?]

  • 2.042 cài đặt scrobbled bởi UpdateStar tháng vừa rồi.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại
Tất cả các phiên bản