DIALux 4.10.3000

DIALux 4.10.3000

DIAL GmbH - Freeware - ra khỏi 5 phiếu
5 Stars User Rating
A free of charge lighting design software application for calculation and visualisation. The program is provided by the Deutsches Institut für Angewandte Lichttechnik (DIAL - German Institute of Applied Lighting Technology). The DIALux software gives a quick and easy quantitative analysis of a design and includes simple 3D and rendering functions.

Tổng quan

DIALux là một Freeware phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi DIAL GmbH.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 628 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của DIALux là 4.10.3000, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

DIALux yêu cầu bất kỳ hệ điều hành Windows để chạy trên máy tính, nó sẽ được cài đặt trên.

Người sử dụng của DIALux đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho DIALux!

Cài đặt

người sử dụng 628 UpdateStar có DIALux cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản